Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang

CÔNG TY TNHH

ỐNG GIÓ NHA TRANG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ

VÀ KỸ THUẬT VMEP

Sơ đồ tổ chức công ty


Nhằm đảm bảo tốt tiến độ và chất lượng công trình, Công ty TNHH Ống Gió Nha Trang đã xây dựng là mô hình tổ chức như sau:
Những nội dung khác

 
>